Hvor kommer idéer fra?

Nico Landbo's picture

Hvordan skabes den gode idé? Findes der et miljø/sted som kan lede til kreativitet, innovation og idéer? Eller kommer idéerne via inspiration fra andre mennesker, opfindelser, oplevelser osv.?

Findes der værktøjer, der hjælpe i denne proces?

En idé kan avle nye
Den Russiske satellit Sputnik blev i 1957 startskuddet til en af de vigtigste teknologiske opfindelser i det 20. århundrede, som har været medvirkende til at ændre den måde hvorpå vi kommunikerer på i dag. To forskere fra MIT studerede i 1957 satellitten Sputnik, og som de­res eget sideprojekt syntes de, at det kunne være interessant om man kunne måle afstande via Doppler Effect fra satellitten og ned til jorden, for derved at kunne sporer den. Det var muligt. Denne udmåling gav forskerne herefter idéen til, om det også var muligt at måle den modsatte vej, og hermed var grundste­nen lagt til det vi i dag kender som GPS`en.

Denne historie er et eksempel på, hvorledes en idé kan føre til en helt tredje. Miljøet spillede højst sandsyn­ligt også en rolle i dette tilfælde. Det var to forskere som tilsammen generede en idé gen­nem fælles nysgerrighed og ved at stille hinanden spørgsmålet: ” Kan man måle afstanden?”.

Mange nye idèer/løsninger opstår mange gange i forbindelse med samtaler/debatter med andre menne­sker. Udover som i eksemplet, kan de f.eks. også opstå i forbin­delse med løsningen af en given opgave, hvor studerende eller kollegaer disku­terer problemer og kommer med forskellige forslag/idèer til løsnin­gen af problemet, som ingen måske havde tænkt på før.

Idèer kan også udspringe af nytænkning – at tænke anderledes. At blive inspireret af f.eks. begivenhe­der, per­soner eller ud fra andres opfindelser. Der findes metoder og teorier, som kan hjælpe i processes samt hvordan man kan kommer på nye idèer på en anderledes måde.

Redskaber til idéudvikling og idéskabelse
En vigtig forudsætning at have for øje ved idégenerering er, at alle idèer er lige gode i første omgang. Det vil sige at der ikke skal tages kritisk stilling til dem, før de enkelte idéer skal vurderes. Ved idéska­belse er det vigtig, at opgaven er defineret så der ikke er tvivl om målet.

Brainstorming samt mindmapping er to gode redskaber til, at generere og vurdere ens idèer. Otto Scharmers ”U teorien” er udover at være et ledelsesværktøj, en model som også generelt vil kunne an­vendes til nytænkning/idéskabelse.  Disse er blot eksempler på redskaber som kan benyttes.